Privacy Verklaring - Skylift

Privacy Verklaring

SkyLift B.V., gevestigd aan Albert Plesmanstraat 24 3772 MN Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Albert Plesmanstraat 24
3772 MN Barneveld
+31 (0) 88 505 15 00
https://www.skylift.nl
info@skylift.nl

Thijs Jansen is de Coördinator Gegevensbescherming van SkyLift B.V.. Hij is te bereiken via privacy@SkyLift.nl of via telefoonnummer 088-5051500

Persoonsgegevens die wij verwerken
SkyLift B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of door een profiel op onze website aan te maken.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk voor facturatie doeleinden)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SkyLift B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN (alleen indien noodzakelijk voor contractuele verplichting of wetgeving)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SkyLift B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en correspondentie.
 • Met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • SkyLift B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en dergelijke.
 • SkyLift B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier contractueel toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor facturatie of uitvoering arbeidsovereenkomsten.
 • SkyLift B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SkyLift B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SkyLift B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SkyLift B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren, naast de wettelijke bewaartermijnen, de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens

Naar aanleiding van een storingsmelding of klacht:

 • Bewaartermijn: maximaal 3 jaar na melden storing of klacht
 • Reden: Algemene analyse van verstoringen op uw locatie, eventuele navraag over geleverde service.


Na opheffen MySkyLift account

 • Bewaartermijn: 1 jaar na opheffen account
 • Reden: Algemene analyse van gebruik MySkyLift, eventuele navraag over geleverde service


Bel mij terug’ formulieren voor offerte, informatie

 • Bewaartermijn: 1 jaar na aanvraag
 • Reden: Algemene analyse van gebruik MySkyLift, eventuele navraag over de reden van de aanvraag


Sollicitatie

 • Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na afloop sollicitatieprocedure, indien kandidaat hiervoor toestemming geeft, anders maximaal 4 weken na einde procedure
 • Reden: Mogelijkheid om kandidaat alsnog te benaderen voor een nieuwe vacature


Nieuwsbrief

 • Verwijdering direct na afmelden


Delen van persoonsgegevens met derden

SkyLift B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SkyLift B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SkyLift B.V. gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@SkyLift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, bij gerede twijfel nemen wij contact met u op om te verifiëren dat u en niet iemand anders op uw naam dit verzoek heeft ingediend. SkyLift B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SkyLift B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SkyLift B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@skylift.nl of telefonisch via 088 505 15 00.