Disclaimer - Skylift

Disclaimer

Privacy
SkyLift B.V hecht belang aan uw privacy. Op basis van de gegevens die wij van u ontvangen, verleent u ons toestemming om u informatie te sturen over de producten en diensten waarvan u aangeeft dat u daarin interesse heeft. Wij zullen uw gegevens niet aan derden buiten SkyLift B.V doorgeven, behoudens om een order uit te voeren of om aan een verzoek te voldoen. Indien u er geen prijs op stelt dat SkyLift B.V u op de hoogte houdt kunt u zich afmelden door de desbetreffende knop in te drukken via de nieuwsbrief.

Voorwaarden
Op de dienstverlening van SkyLift B.V zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Beveiliging
Ten behoeve van de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze website voor alle gebruikers beschikbaar blijft, houdt SkyLift B.V toezicht op het netwerkverkeer om te voorkomen dat informatie onbevoegd geüpload of gewijzigd wordt of dat schade aan de site wordt toegebracht. Iedereen die gebruik maakt van deze website, verleent uitdrukkelijk toestemming voor deze controle. Het is verboden om onbevoegd te trachten de informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, beveiligingsfuncties te kraken of te omzeilen of om het systeem te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. De betrokken personen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Wanneer uit een controle blijkt dat er mogelijk sprake is van criminele activiteiten, kan het betreffende bewijsmateriaal aan de bevoegde instanties worden overhandigd.

Auteursrechtvermelding
Tenzij anderszins aangegeven is alle content op de SkyLift B.V websites eigendom van SkyLift B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SkyLift B.V. Informatie die vrijelijk beschikbaar wordt gesteld, kunt u wel downloaden.

Disclaimer
In de documenten die op deze website staan, kunnen hypertextlinks of pointers zijn opgenomen naar informatie die door andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties is opgesteld of door deze organisaties wordt onderhouden. Deze links en pointers zijn toegevoegd voor het gemak van de bezoekers van onze site. SkyLift B.V garandeert niet dat de gelinkte informatie correct, relevant, actueel of volledig is. Het opnemen van links of pointers naar andere websites dan de websites van SkyLift B.V betekent niet dat wij die sites en de informatie op die sites belangrijk vinden. Ook betekent dit niet dat wij meningen die op die sites worden geuit, delen of commerciële producten of diensten die daarop worden aangeboden, aanprijzen, aanbevelen of prefereren of dat wij achter de organisaties staan door wie deze sites worden gesponsord, door middel van een handelsnaam, handelsmerk, producten of anderszins.

Een verwijzing op de websites van SkyLift B.V naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van een handelsnaam of bedrijfsnaam is bedoeld ter informatie en voor het gemak van de bezoekers van onze sites en betreft geen aanbeveling, onderschrijving of voorkeur van SkyLift B.V. De standpunten en meningen van schrijvers op onze sites vertegenwoordigen niet per se het standpunt of de mening van SkyLift B.V en mogen ook niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of om producten aan te prijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij doen er alles aan om juiste, volledige informatie te bieden. SkyLift B.V doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en omissies daarin uitdrukkelijk van de hand.

SkyLift B.V en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de websites van SkyLift B.V, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de websites van SkyLift B.V en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Voorts aanvaardt SkyLift B.Vgeen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, producten of processen die op de website staan vermeld, dan wel ten aanzien van het niet optreden van computervirussen. SkyLift B.V garandeert niet dat het gebruik van bedoelde informatie, producten of processen geen inbreuk oplevert op de rechten van particulieren.